богот

 • 71марцијален — (лат. martialis Марсов, на богот на војната) 1. воински, воинствен, борбен, воен 2. храбар, смел 3. див …

  Macedonian dictionary

 • 72мималона — (грч.) вооружена бахантка, придружничка на богот Бах …

  Macedonian dictionary

 • 73митреум — (лат. Mithraeum) подземно светилиште на богот Митра (многу честа појава во староримските населби на Рајна и на Дунав …

  Macedonian dictionary

 • 74олимпијада — (грч. olympias) 1. а) временско растојание од четири години, т. е време од едни до други олимписки игри што се изведувале во чест на богот Зевс во областа Олимпија; 6) самите такви игри што се одржувале кон средината на летото и траеле по неколку …

  Macedonian dictionary

 • 75психопомп — (грч. psyche, ретро придружува) мит. митолошки придружник на душите во подземниот свет (богот Хермес) …

  Macedonian dictionary

 • 76сиринга — (грч. syrinx, syringos) 1. цевка, трска 2. муз. пастирска шупелка кај старите Грци составена од низа меѓусебно поврзани свирки со различна должина во кои се дува со нивно влечење преку усните според митологијата, ја пронашол Пан, богот на… …

  Macedonian dictionary

 • 77јануари — (лат. ianuarius посветен на богот Јанус) првиот месец во годината, зимски месец има 31 ден коложег …

  Macedonian dictionary

 • 78Боливар, Симон — БОЛИВАРЪ (Bolivar), Симонъ, освободитель Ю. Америки отъ исп. власти. Род. въ 1783 г. въ Венецуэлѣ. Когда въ 1810 г. въ Каракасѣ вспыхнуло возстаніе противъ Испаніи, онъ б. посланъ Юнтой (націон. собр.,) въ Лондонъ за оружіемъ и, вернувшись,… …

  Военная энциклопедия